TOP

ที่นี่คือโอเอซิสและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอย่างยังยืนขนาดใหญ่ ด้วยการหมุนเวียนพลังงานมาใช้อย่างเป็นระบบ

เมนทอลทำให้เย็นได้อย่างไร ความเย็นที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิที่ลดลงจริงๆ หรือเป็นเพียงความรู้สึกกันแน่

หาดทรายตามธรรมชาติก็มีสีดำได้ แต่มีได้แค่บางที่เท่านั้น ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟและการทับถมกันของหินแร่

error: