TOP

หน้าตาดีไปวันๆ วันๆ ไม่ทำอะไรนอกจากแก้โค้ด

งานของพระองค์ทั้งหมดนี้มีส่วนในการจุดประกายให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ มากมายให้ทันนานาอารยะประเทศต่อไป

error: